Algemene voorwaarden

Ter informatie:

BORG:
1e optie:
als borg vragen wij u een geldig ID, paspoort of rijbewijs achter te laten. Dit gaat in een gesloten envelop waar u achterop tekent zodat u kunt zien dat wij hem niet geopend hebben. De envelop gaat daarna in onze kluis.
2e optie: een zelf meegenomen copy van uw ID, paspoort of rijbewijs en contant 100 euro borg per fiets. Ook dit gaat in de gesloten envelop.
 
Afwijkende borg voor E bikes en Urban Arrows:
Als borg vragen wij u een geldig ID, paspoort, GEEN rijbewijs achter te laten. Dit gaat in een gesloten envelop waar u achterop tekent zodat u kunt zien dat wij hem niet geopend hebben. De envelop gaat daarna in onze kluis.

ANNULERINGSBELEID: wij hebben geen annuleringsbeleid. Zie artikel 6. Ook niet bij ziekte. Dit is inzake ons reserveringsbeleid.

Bij betaling zowel contant als elektronisch gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden en erkent u hier kennis van hebben genomen.

Bij pech onderweg is de klant zelf verantwoordelijk voor het eventueel laten repareren van de fiets. De klant betaalt zelf de reparatie. Wij vergoeden niets.
Voor ons geen verantwoordelijkheid. Bij meerdere dagen huur fiets kan de klant een verzekering afsluiten bij Fiets Ned of uw eigen reisverzekering.

Begripsomschrijving.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Fiets: de fiets of de andere zaak,die(mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst.
 • Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
 • Verhuurder: Rent a Bike Haarlem die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
 • Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Schade van de verhuurder:

De vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van:

 • beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van de fiets of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage)of vermissing
  van de fiets of van toebehoren daarvan(onder meer sleutel) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van
  (onderdelen van) de fiets en de derving van huurinkomsten.
 • met of door de fiets aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van
  de fiets jegens derden aansprakelijk is.

Bestuurder: de feitelijk bestuurder van de fiets.

Schriftelijk: In geschrift of elektronisch.

Schade, verlies en diefstal: De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of casco schade, alsmede ook niet tegen diefstal.

Kosten tijdens huurperiode: Alle lasten en belastingen ter zake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat. Dit geldt ook bij ziekte e.d.

Artikel 1: Toepasselijkheid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van fietsen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

Artikel 2: Het aanbod.

1. Verhuurder brengt een offerte/aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.

2. Hel aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn,de huursom en de mogelijk bijkomende kosten elementen.

3. Het aanbod vermeldt telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.

4. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling.

5. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
Is dit niet mogelijk dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld.

Artikel 3: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld
of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.

Artikel 4: De prijs en de prijswijzigingen.

1. De huur som en de eventuele bijkomende kostenelementen worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.
De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.

Artikel 5: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

1. Huurder is verplicht de fiets uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht de fiets, tijdens openingstijden in ontvangst te nemen.
2. De fiets mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.
3. Afspraken over het eerder terugbrengen van de fiets binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend. Er vindt geen restitutie plaats.
4. Indien de fiets niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd de fiets
onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de fiets weer in het bezit is van verhuurder.
5. Indien huurder de fiets niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 11 /2 keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om de fiets te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 6: Annulering

Nadat uw reservering door ons is bevestigd en door u is betaald, is deze gegarandeerd en onherroepelijk. Er kan daarna geen restitutie plaatsvinden van het huurbedrag. Wij hebben geen terugbetalingsbeleid. Ook niet bij ziekte. Voor de huurperiode bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat. Wat wij wel aanbieden is het verschuiven van de huurdatum. Dit is mogelijk tegen een betaling van €7,50 administratiekosten.

Artikel 7: Betaling

1.Bij aanvang van de huurperiode kan buiten de borg een betaling van een waarborgsom worden verlangd.
2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra de fiets is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan de fiets, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden.
3. In geval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden blijft de verhuurder volledig aansprakelijk voor de schade Huurder zal zelf moeten verhalen op derden. Huurder blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Wij hebben geen bemiddeling hierin.
4. Tenzij anders is overeengekomen. dient betaling van de huursom onmiddellijk voor de huurperiode te geschieden. 
5. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen voor het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald. Is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. 

Artikel 8: Verplichtingen huurder.

1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met de fiets om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat de fiets overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
2. Huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig ID Card of paspoort. Deze laat u achter als borg in een getekende envelop, gaat in onze kluis. Of u betaald 150 euro borg per fiets en een kopie van uw geldig legitimatie bewijs (zelf mee te nemen). Voor E-bikes geldt verplicht achterlaten van uw geldig legitimatiebewijs(geen rijbewijs).
3. Huurder is gehouden de fiets in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan de fiets ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij de fiets weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden. De verhuurder kijkt de fiets eerst na voordat hij overgaat tot teruggave persoonsgegevens.
4. Huurder is gehouden de lading van de fiets op zorgvuldige wijze te borgen.
5. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen de fiets besturen. Het is huurder niet toegestaan de fiets ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen de fiets bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
6. Het is huurder niet toegestaan de fiets te verhuren.
7. Het is huurder niet toegestaan de fiets buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
8. Ingeval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan de flets, is het huurder niet toegestaan de fiets te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van de fiets en toe te zien op de nakoming daarvan.
10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij de fiets behorende sleutels. Bij het verliezen of breken van de sleutel worden kosten in rekening gebracht.
11. Huurder verklaart dat hij de gehuurde fiets in goede staat heeft ontvangen.
12. Bij onvoorziene problemen/mankementen ALTIJD eerst contact opnemen met verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor (zelf door huurder) gemaakte kosten en of reparaties.

13. Het is niet toegestaan om de fietsen zelf te vervoeren op aanhangers in busjes etc.

Artikel 9: Instructies voor de huurder

 • 1. Huurder is gehouden de fiets schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 10.-.
 • 2. Ingeval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met de fiets toegebracht of vermissing van de fiets is huurder verplicht hier zo spoedig mogelijk melding van te maken
 • 3. de instructies van verhuurder op te volgen
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken
 • 4. de fiets niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben
 • 5. de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
 • 6. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht
 • 7. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de fiets, huurderving daarbij niet inbegrepen. Bij diefstal dient de huurder altijd aangifte te doen bij de politie. Een bewijs van aangifte moet overlegd worden aan verhuurder. Beide sleutels willen wij dan graag van u terug ontvangen. Zo niet, dan zijn wij genoodzaakt om aangifte van diefstal bij de politie te doen.
 • 8. zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen
 • 9. zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden
 • 10. Bij diefstal behoort u het bedrag waarde fiets aan ons direct af te rekenen. Voor de normale en 3 en 7 Versnellingsfiets en tandem: vanaf 495 euro- 795 euro. Voor E bike, mountainbike en de bakfiets : 1500 euro. Urban Arrow bakfiets: 4000 euro.
 • 11. In de Urban Arrow mogen geen honden vervoerd worden
 • 12. Met de Urban Arrow is het niet toegestaan verhuizingen/zware materialen te vervoeren/ te verrichten
 • 13. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder en andere gebruikers van de fiets en toe te zien op de nakoming daarvan
 • 14. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over
 • 15. Het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door de fiets ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan; defect raken van de fiets
 • 16. vermissing van of anderszins verlies van de macht over de fiets, onderdelen en toebehoren daarvan
 • 17. beslaglegging op de fiets; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden
 • 18. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment de fiets heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 10: Verplichtingen verhuurder

1. De verhuurder levert de fiets met de wettelijke en overeengekomen modaliteiten en accessoires schoon,goed onderhouden en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn,in technisch goede staat af.
2. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan de fiets bevindt,wordt aangegeven.
3. Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huur periode de vereiste documenten.
4. Verhuurder inspecteert de fiets direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van de fiets bij de eigen vestiging als bij inlevering van de fiets op een andere vestiging.
Het tijdstip in het reserveringssysteem wordt dan voor u aangepast.
5. indien betalen op factuur: De factuur moet minimaal twee dagen van te voren betaald zijn. Er kan geen restitutie van het huurbedrag plaatsvinden. Ook niet bij ziekte.

Artikel 11: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Huurder is ingeval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk.
2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8 is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
3. Indien de fiets met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede  aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de fiets heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties de fiets bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
4. Ingeval van schade aan de fiets in het buitenland zijn de kosten van repatriëring de fiets voor rekening van huurder,tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is.
5. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder en andere gebruikers van de fiets,ook indien deze met de instemming van huurder hadden.

Artikel 12: Gebreken aan de fietsen aansprakelijkheid van de verhuurder

1. Verhuurder is in geval van schade aan de huurder veroorzaakt door een gebrek aan de fiets aansprakelijk voor vergoeding van deze schade,behoudens voor zover de benadeelde recht kan doen gelden op uitkering krachtens verzekering of verstrekking uit andere hoofde.
2. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
3. Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden. Hier vallen ook lekke banden plakken of vervangen onder. Ook als u deze reparatie bij andere fietsenmakers heeft laten verrichten is dit voor u eigen kosten.

Artikel 13: Ontbinding van de huur

1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de fiets te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:

 • huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt
 • huurder overlijdt
 • Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in net bezit van de fiets te doen stellen.
 • Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 14: Klachten en Bemiddelingsregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 15: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

Artikel16: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

Artikel 17: Verzekering

Onze verzekering geldt alleen voor diefstal.

Niet voor schade

De voorwaarden kunt u HIER lezen. Voor elke administratieve handeling moeten wij u €10,- in rekening brengen.

Artikel 18: URBAN ARROW:

LET OP: ten strengste verboden om:

 • Ten strengste verboden omhonden in te vervoeren.
 • Ten strengste verboden om verhuizingen mee te doen.
 • Ten strengste verboden om volwassen in de bak te vervoeren.

Artikel 19: Formule 1 race dagen:

Ter informatie: BORG

Zorg voor 2 ID s.

Optie 1: voor terugtrapfiets, 3 en 8 versnellingsfiets, tandem

1 ID voor het circuit Formule 1 betreden

1 ID voor het huren van de fiets(en). 1 ID is voldoende (hoeft dus niet voor iedere fiets)

Deze blijft bij ons als borg, in een gesloten, getekende envelop in de kluis.

Optie 2:

Een copy van uw ID (zelf meenemen) en 100 euro contant geld, per fiets.

Dit krijgt u direct terug bij het inleveren van de fiets(en).

Er kan NIET gepind worden.

Deze gaat ook in een gesloten, getekende envelop in de kluis.

E BIKE S BORG:

Voor E bikes laat u bij ons 1 ID ( geen rijbewijs) achter en kunt u bijv uw rijbewijs meenemen naar het circuit. Huren op een copy is niet meer mogelijk bij Ebikes.

Uw ID gaat in een gesloten, door u getekende envelop in de kluis.

Zonder dit is huren niet meer mogelijk. Zie ook onze tekst bij formule 1 en de voorwaarden op onze website, die u heeft geaccepteerd.

U bent verantwoordelijk voor de accu s en de opladers.

Waarom? In 2021 verhuurden wij op slechts een copy en kwamen de fietsen niet allemaal terug. Grote schadepost. Daarom strengere maatregelen.

Snelle doorstroom op de dag van verhuur:

Houdt u reserveringsnummer en ID bij de hand. Dank u wel.

Wij zijn geopend van 9.00 tot 20.00 uur tijdens de racedagen